divendres, 4 de desembre de 2009

Junta directiva, funcions i càrrecs

La Junta Directiva


La junta directiva està composta per:
- un/a President/a,
- un/a Vice-president/a,
- un/a Secretari/ària,
- un/a Tresorer/a,
- i vocals que es determinaran segons les necessitats.

Generalment, la junta directiva es renova cada tres anys.
La durada dels càrrecs directius ve determinada en els estatuts.
La participació activa i regular dels socis amb càrrec directius és un element fonamental en el funcionament d'una associació.

Funcions de la junta directiva

Recordem que la junta directiva és l’òrgan que regeix i coordina el funcionament de l'associació, exercint la direcció de la mateixa per delegació expressa de l'assemblea, algunes de les seves funcions són:

a) Vetllar pel compliment dels fins definits als estatuts.
b) Iniciar, coordinar i donar recolzament a les activitats que es proposin, sempre que s'ajustin als objectius de l'associació.
c) Posar en pràctica les decisions de l'assemblea.
d) Organitzar les activitats.
e) Administrar financerament l’organització i dirigir la feina administrativa que generi
l'associació.
f) Realitzar una memòria d'activitats.
g) Representar a l'associació davant la opinió pública.

Els càrrecs directius

Les funcions del president són:

- Ostentar la representació legal de l'associació.
- Convocar i presidir les assemblees i les reunions de la junta directiva.
- Animar i coordinar el funcionament de les vocalies, comissions i serveis que es creïn.
- Complir i fer complir els acords presos en assemblea i junta.
- Ordenar els pagaments dels deutes.
- Autoritzar les actes, certificacions i altres documents oficials de l'associació.
- Avaluar conjuntament amb la resta de membres de junta el treball realitzat i el
que queda per fer.

Les funcions del secretari són:

- Aixecar actes de les sessions de les assemblees i de les reunions de la junta directiva.
- Rebre i trametre les sol·licituds d'altes i baixes.
- Custodiar els llibres oficials i els registres i fitxers de l'associació.
- Redactar conjuntament amb el president, la memòria anual d'activitats.
- Citar a directius i associats per reunions preceptives que es convoquin.
- Expedir certificacions.

Les funcions del tresorer són:
- Custodiar els recursos de l’associació, els registres comptables (ingressos i despeses) i els justificants de pagament.
- Elaborar els pressupostos, balanços, inventaris i la liquidació de comptes per la seva aprovació.
- Recaptar les quotes.
- Portar un llibre de caixa i el llibre d’inventari.
- Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president.
- Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria.

Necessitem socis actius !!!!.
¡¡¡ Els nostres fills ho agrairan !!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada